FITT AAN DE KADE KALENDER
Zaterdag 13 april Zaterdag 6 juli
Zaterdag 20 april Zaterdag 13 juli
Zaterdag 18 mei Zaterdag 20 juli
Zaterdag 25 mei Zaterdag 27 juli
Zaterdag 1 juni Zaterdag 3 augustus
Zaterdag 8 juni Zaterdag 10 augustus
Zaterdag 15 juni Zaterdag 17 augustus
Zaterdag 22 juni Zaterdag 24 augustus