Artikel1: Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van Fittchoice en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Fittchoice(hierna te noemen “de deelnemer”). 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval. 

Artikel 2: Afspraken1.De deelnemer erkent dat de afspraken zijn gereserveerd voor personal training en dat annuleringen minimaal 48 uur vooraf telefonisch moeten worden gemeld aan Fittchoice.2. Indien de annulering korter is dan 48 uur worden de kosten in rekening gebracht.3. De deelnemer begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.4. De deelnemer erkent dat de training zal worden geannuleerd indien de deelnemer meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. 

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden 

1. Contributiebetaling is alleen via automatische incasso mogelijk. Indien de contributie niet via automatische incasso kan worden afgeschreven en daarmee de contributie niet is voldaan komen alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk voor rekening van het lid. Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en schept de deelnemer niet het recht op enige vermindering daarvan.

Niet tijdig nakomen van betaling betekent, dat de toegang tot Fittchoice wordt geweigerd en tevens zullen er rechtsmaatregelen worden genomen.

2. Fittchoice behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. 3. Het gebruik van de diensten van Fittchoice wordt geblokkeerd zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot Fittchoice worden geweigerd. Fittchoice is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 

Artikel 4: Trainingstijden 
1. Fittchoice behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen. 
2. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Fittchoice gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid 
1. Fittchoice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. 
2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen, small group training of een programma bij Fittchoice, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. 
3. Fittchoice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. 
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. 
5. Tevens zal de deelnemer Fittchoice vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. 

Artikel 6: Huisregels 
1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Fittchoice en hiernaar te handelen. 
2. In de trainingsruimte draagt u binnen schoenen (tenzij de les anders voorschrijft), even als schone correcte kleding.
3. Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan.
4. Losse onderdelen (gewichten, matjes e.d.) legt u na gebruik terug op hun plaats.
5. Gooien en smijten met trainingsattributen is niet toegestaan(tenzij de les anders voorschrijft).
6. Gebruik maken van de trainingsruimte en apparatuur is voor eigen risico en verantwoordelijkheid.
7. Voor diefstal en verlies van spullen stelt de directie zich niet aansprakelijk.
De algemene voorwaarden en de huisregels van Fittchoice staan zowel op onze website en zijn bij de receptie van Fittchoice op te vragen. 

Artikel 7: Persoonsgegevens 
1. Fittchoice verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Fittchoice kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Fittchoice door middel van een schriftelijke kennisgeving.
2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Fittchoice zijn opgenomen. Fittchoice en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel. 
3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is. 

Artikel 8: Abonnementen

Bij het tekenen van de overeenkomst tussen de deelnemer en Fittchoice ga je een overeenkomst aan van het aantal maanden dat de deelnemer gekozen heeft. Na deze maanden is het maandelijks opzegbaar. Na de opzegging heb je een opzegtermijn van een kalendermaand.
De Overeenkomst is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar.
Tussentijdse beëindiging: het contract tussentijds beëindigen is enkel mogelijk: op medische gronden, waarbij een doktersverklaring vereist is.
Tijdelijk opschorten: van een lidmaatschap kan bijvoorbeeld bij een gebroken been, operatie in het ziekenhuis. Dit is uitsluitend mogelijk op vertoon van een doktersverklaring waaruit blijkt dat op medische gronden het beoefenen van sport niet mogelijk is voor een bepaalde periode. De einddatum van uw abonnement wordt met de desbetreffende blokkeringsperiode opgeschoven. Het primaire betalingsschema blijft echter van kracht.

Artikel 9: Aanmeldingen, annuleringen*, wijzigingen, wachtlijst
Minimale deelname aan de groepslessen en HIIT is 2 personen. Bij 1 deelnemer wordt de les 2 uur van tevoren geannuleerd. Hiervan ontvang je een mail.
Aanmelden voor de groepslessen gaat via de Fittchoice Grib App. U kunt tot 3 weken vooruit reserveren.
Afmelden van een groepsles kan tot minimaal 2 uur van tevoren. Annuleren kan via het rooster in de Fittchoice Grib App. U begrijpt dat u zich tenminste 2 uur van tevoren moet hebben afgemeld. Als u dit niet doet dan staat hier een boete op  van € 3,00 per keer, aangezien er leden op een wachtlijst kunnen staan en dan niet tijdig meer alsnog deel kunnen nemen aan de groepsles. Ook worden de groepslessen voorbereid door onze trainers.
De boete  wordt automatisch verrekend met uw abonnement die desbetreffende maand. 
*Bij onmacht om
niet deel te kunnen nemen aan de groepsles, bijvoorbeeld plots naar het ziekenhuis of iets dergelijks en dit valt binnen de 2 uur voor afmelden, vragen wij om dan telefonisch contact met ons op te nemen wanneer mogelijk.

Artikel 10: Verhuizen
In het geval van een verhuizing geven wij jou de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente. 

Artikel 11: Rechtstoepassing 
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fittchoice aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Fittchoice, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.
3. Door zijn/haar inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Fittchoice te accepteren. 

 

 Fittchoice 2023